|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Matematyki

  Badania naukowe:

  Nasze zain­te­re­so­wa­nia naukowe kon­cen­trują się głów­nie wokół rachunku praw­do­po­do­bień­stwa, sta­ty­styki, pro­ce­sów sto­cha­stycz­nych i ich zasto­so­wań. Zaj­mu­jemy się twier­dze­niami gra­nicz­nymi, sto­cha­stycz­nymi rów­na­niami róż­nicz­ko­wymi i teo­rią ope­ra­to­rów. Badamy mię­dzy innymi modele pro­ba­bi­li­styczne pocho­dzące z gene­tyki i fizyki.
  Wyżej wymie­nio­nej pro­ble­ma­tyce poświę­cone jest semi­na­rium naukowe, które odbywa się w kate­drze raz w tygodniu.

  Nasze zain­te­re­so­wa­nia naukowe kon­cen­trują się głów­nie wokół rachunku praw­do­po­do­bień­stwa, sta­ty­styki, pro­ce­sów sto­cha­stycz­nych i ich zasto­so­wań. Zaj­mu­jemy się twier­dze­niami gra­nicz­nymi, sto­cha­stycz­nymi rów­na­niami róż­nicz­ko­wymi i teo­rią ope­ra­to­rów. Badamy mię­dzy innymi modele pro­ba­bi­li­styczne pocho­dzące z gene­tyki i fizyki.
  Wyżej wymie­nio­nej pro­ble­ma­tyce poświę­cone jest semi­na­rium naukowe, które odbywa się w kate­drze raz w tygodniu.

  Kierownik jednoski:

  prof. dr hab.

  Adam Bobrowski

  Osoba do kontaktu:

  mgr. Anna Turska

  Tele­fon: (81) 53 84 118

  e-mail: km@pollub.pl

  Katedra Matematyki