|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

APLIKOWANIE O ŚRODKI POKL

1

Informacja o harmonogramie konkursów (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – zakładka Aktualności)


1

Ogłoszenie o konkursie (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - zakładka Aktualności)


1

Zapoznanie się z dokumentacją konkursową oraz dokumentacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju - link do dokumentów programowych – zakładka POKL, podzakładka Dokumenty)


1

Opracowanie założeń projektu  w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie z Uczelni (wydziału, jednostki naukowej):

a)      przygotowanie tzw. „drzewa problemów”, wg schematu:

 

PROBLEM (co?)

POWÓD (dlaczego problem istnieje?)

PRZYCZYNY (co prowadzi do problemu?)

 

b)      przygotowanie tzw. „drzewa celów”, wg schematu:

CEL (rozwiązanie problemu)

SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA CELU (w jaki sposób  rozwiązać problem?)

ZMIANY (co trzeba zmienić?)

c)       opracowanie tzw. „matrycy logicznej” (link z przykładem), wg schematu:

 

 Logika interwencji

Wskaźniki realizacji

Źródła informacji o wskaźniku

Założenia

Cel nadrzędny

rozwiązanie problemu

 

 

 

Cel bezpośredni projektu

w jaki sposób problem rozwiązać ?

 

 

 

Rezultaty

np. zdobycie wiedzy w zakresie

- liczba ….

 

 

Produkty

np. zakup specjalistycznego szkolenia

- liczba ….

 

 

Działanie

co?

Środki:

Koszty:

 

 

d)      opracowanie  założeń harmonogramu projektu

e)      opracowanie założeń budżetu projektu

 

1

 Praca z GENERATOREM WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH – wersja online www.generatorwnioskow.efs.gov.pl

a)      Zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie – zakładka Pomoc – plik Pomoc.pdf

b)      Ponowna analiza dokumentacji konkursowej, zapoznanie się z treścią karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku (załączniki do dokumentacji konkursowej)

c)       Okres realizacji projektu – wymagany do rozpoczęcia pracy z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych

d)      Informacje o projekcie

e)      Beneficjent

f)       Charakterystyka projektu:

 1. pkt. 3.1.1 – Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu – skorzystać z drzewa problemów
 2. pkt. 3.1.2 – Cel główny i cele szczegółowe projektu – skorzystać z drzewa celów
 3. pkt. 3.2 – Grupy docelowe
 4. pkt. 3.2.1 – Przewidywana liczba uczestników objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)
 5. pkt. 3.3 – Zadania – skorzystać z matrycy logicznej
 6. pkt. 3.4 – Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
 7. pkt. 3.5  – Oddziaływanie projektu
 8. pkt. 3.6 – Potencjał i doświadczenie projektodawcy
 9. pkt. 3.7 – Opis sposobu zarządzania projektem

g)      Oświadczenie

h)      Szczegółowy budżet projektu

i)        Budżet projektu (ogółem) – generowany automatycznie po uzupełnieniu Szczegółowego budżetu projektu

j)        Harmonogram realizacji projektu

k)      Sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosku – zakładka Podgląd i Sprawdź

l)        Sprawdzenie poprawności przygotowania wniosku pod kątem przygotowania karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku (załączniki do dokumentacji konkursowej)

m)    Zapisanie wniosku w wersji XML (zakładka – Zapisz XML) I wersji PDF (zakładka – Utwórz PDF), w przypadku ponownej pracy i wprowadzenia poprawek do wniosku, wczytać ostatnio zapisany plik XML

n)      Gotowy wniosek zapisać na nośniku danych – płyta CD – wersja XML i wersja PDF (sprawdzić zgodność sumy kontrolnej), płytę CD opisać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji konkursowej

o)      Wydruk wniosku z pliku PDF zapisanego na płycie CD (liczba egzemplarzy dla NCBIR określona w dokumentacji konkursowej, 1 egzemplarz dla Beneficjenta - Uczelni), zbindowanie wniosku

 

1

Przygotowanie wniosku do złożenia w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

a)      Złożenie wniosku w Biurze Rozwoju, Promocji i Kooperacji do akceptacji (pieczątka), w przypadku stwierdzonych uchybień i konieczności naniesienia poprawek – powrót do etapu 5.

b)      Pismo przewodnie – wzór (link)

c)       Podpisanie wniosku przez osoby reprezentujące Uczelnię – Rektora PL lub osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora PL

d)      Opatrzenie wniosku pieczątką Uczelni

e)      Opis koperty zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji konkursowej – przykład zaadresowanej koperty:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 

z dopiskiem

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: „……wpisać tytuł projektu……..”

 

Konkurs nr …………………..

 

1

Złożenie wniosku w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Instytucji ogłaszającej konkurs lub przesłać pocztą albo kurierem na adres Instytucji ogłaszającej konkurs.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii Instytucji ogłaszającej konkurs do godz. 16.15.

 

1

Informacja o wynikach konkursu (NCBIR) :

a)      Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków

b)      Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków – listy rankingowe wniosków ocenionych pozytywnie, listy rankingowe wniosków ocenionych negatywnie (strona internetowa NCBIR – zakładka Aktualności lub Konkursy listy rankingowe)

c)       Informacja przesyłana drogą pocztową do Beneficjenta

 

1

Zaproszenie  Beneficjenta do negocjacji (cel: zmniejszenie kwoty dofinansowania, uzasadnienie planowanych zakupów usług, ustalenie ostatecznej kwoty dofinansowania) – informacja przesyłana droga pocztową

 

1

Procedura odwoławcza

W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy:

- etap przedsądowy w ramach sytemu realizacji POKL

- etap sądowy

 

Na etapie procedury odwoławczej wnioskodawcy przysługują dwa środki odwoławcze: protest i odwołanie.

*Protest jest wnoszony do i rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą. Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów, a także procedurami regulującymi proces oceny wniosków.

*W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie (pocztą, za potwierdzeniem odbioru), może wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej POKL. Wniesienie odwołania do innej instytucji lub złożenie go po terminie, skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia, o czym niezwłocznie informuje się podmiot, który wniósł odwołanie.

*Zgodnie z art.30c ust. 1 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, przysługuje wnioskodawcy po wyczerpaniu środków odwoławczych, przewidzianych w Systemie Realizacji POKL, czyli protestu oraz odwołania i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej  przewidzianej w Systemie Realizacji POKL

 

Szczegółowy tryb wnoszenia i rozpatrywania środków odwoławczych określony jest w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

1

Umowa o dofinansowanie.

a)      Informacja z NCBIR o kompletowaniu załączników do umowy o dofinansowanie

b)     Podpisanie umowy o dofinansowanie