|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

APLIKOWANIE O ŚRODKI POIG

Aplikowanie o środki – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

1

Zapoznaj się z harmonogramem ogłaszania konkursów

Śledź stronę Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK)

 

1

Zapoznaj się z dokumentacją konkursową oraz dokumentami programowymi.

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Generator wniosków aplikacyjnych
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Studium wykonalności
 5. Wzór harmonogramu płatności na lata
 6. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
 7. Oświadczenie Wnioskodawcy dot. kwalifikowalności VAT

Sprawdź procent dofinansowania!

Przykład projektu bez wkładu własnego: Dofinansowanie wynosi 100 procent kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 85 proc. stanowią środki UE, a 15 proc. to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa).

Gotowy wniosek i co dalej?

 

1

Sprawdzenie!

Kryteria wyboru projektów

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Karta oceny projektu

Karta formalna

Karta merytoryczna

 

1

Kiedy można składać opracowaną aplikację?

Przykład konkursu zamkniętego:

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 3 stycznia 2013 r. (od godz. 8.15)
do 3 marca 2013 r. (do godz. 16.15)

Przykład konkursu otwartego:

Wnioski można składać od 3 stycznia 2013 r. aż do wyczerpania środków

  

1

Gdzie składam wniosek wraz z załącznikami?

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Instytucji ogłaszającej konkurs lub przesłać pocztą albo kurierem na adres Instytucji ogłaszającej konkurs.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii Instytucji ogłaszającej konkurs do godziny 16.15.

Jak?

Przykład zaadresowanej koperty:

Ośrodek Przetwarzania Informacji,
Dział Wdrażania PO IG,
Al. Niepodległości 188 B, 00-608 Warszawa,
z dopiskiem
„Konkurs na realizację projektu w ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG”

Każdy konkurs w ramach danego Programu Operacyjnego zawiera określony opis koperty i płyty CD 

 

1

Wyniki konkursu:

Projekt zakwalifikowany do dofinansowania

Projekt niezakwalifikowany do dofinansowania - patrz etap VIII

Projekt zakwalifikowany do dofinansowania, skierowany do negocjacji

 

1

Informacja o skompletowaniu załączników do umowy o dofinansowanie

Podpisanie umowy o dofinansowanie

  

1

Procedura odwoławcza:

Środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym jest protest.

Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO IG (wnioskodawcy) o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:

 1. zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów, 
 2. naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Od rozstrzygnięcia protestu oraz po doręczeniu przez Instytucję Pośredniczącą informacji o nieuwzględnieniu protestu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270, z późn. zm.). Zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy skarga jest wnoszona do sądu zgodnie z właściwością wynikającą z siedziby instytucji, której działalność została zaskarżona.