|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

  • pl
  • en

Netbooki dla studentów Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach wyposaży studentów pięciu kierunków w 400 komputerów przenośnych, z których będą mogli korzystać na uczelni i w domu. Projekt będzie wdrażany od nowego roku akademickiego.

Projekt wart 3,85 mln zł będzie realizowany przez Instytut Fizyki oraz Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w partnerstwie z Uniwersytetem w Oslo. O pieniądze na ten cel uczelnia starała się w ramach konkursu nr 1/POKL/VIII/2010, Priorytet VIII projekt pt. Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki. Realizowana będzie nowa forma zajęć, w trakcie których studenci nauczą się modelowania wszelkich procesów, poczynając od rozwiązywania prostych problemów matematycznych i fizycznych do bardziej skomplikowanych jak np. modelowania leków, procesów przepływu w układach kapilarnych (naczynia krwionośne), przepływu przez membrany.
Z funduszy projektu zakupione zostaną netbooki, które przekazane będą studentom pięciu kierunków: biofizyki, ekonofizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej oraz chemii. W projekcie przewidziane są szkolenia dla kadry dydaktycznej, prowadzone przez specjalistów z Uniwersytetu w Oslo, w którym taki system kształcenia na kierunku fizyka wprowadzono kilka lat temu. Projekt realizowany będzie od 1.04.2011 do 31.03 2014.
Studenci będą mieli także bezpośredni dostęp do dokumentacji związanej z kierunkiem studiów - zostaną opracowane nowe zbiory zadań oraz skrypty, które będą dostosowane do systemowej pracy z komputerem. Przenośne komputery trafią do rąk studentów pierwszego roku, z początkiem drugiego semestru w nowym roku akademickim 2011/2012.  Nawiązując współpracę z Uniwersytetem w Oslo śląska uczelnia chciała skorzystać z jego doświadczeń, ponieważ innowacyjna edukacja komputerowa zyskała w Norwegii status strategii narodowej.
Innowacyjność iCSE polega na integracji metod komputerowych w tym wizualizacji, numeryki, analizy danych z kierunkowymi przedmiotami wybranych nauk ścisłych. W obecnym podejściu informatykę dodaje się do nauczania a nie integruje. Na potrzeby projektu przeprowadzona została analiza kierunków studiów matematyczno-przyrodniczych (nie informatycznych) realizowanych przez 20 polskich uczelni pod kątem komputeryzacji systemu kształcenia. Okazało się, że żadna z analizowanych uczelni nie prowadzi kierunków ścisłych o programie studiów systemowo wspartym metodami komputerowymi. Podsumowując, celem iCSE jest integracja przedmiotów kierunkowych z metodami komputerowymi co przekłada się na opracowanie materiałów dydaktycznych, narzędzi IT w partnerstwie z Oslo oraz stworzenie reguł sposobu pracy z tymi technologiami. Do potencjalnych przyszłych użytkowników finalnego produktu zalicza się kadrę wszystkich krajowych uczelni prowadzących kierunki ścisłe oraz studentów tych uczelni. Przykład Norwegii pozwala założyć, że w perspektywie długofalowej projekt osiągnie ogólnokrajowy zasięg.
Źródła: www.naukawpolsce.pap.pl, http://if.us.edu.pl